De belangrijkste fiscale regelingen op een rijtje

Ondernemersaftrek

Het grootste voordeel van ondernemer zijn in de vorm van een eenmanszaak is het kunnen genieten van ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een reeks aftrekposten waarmee u als ondernemer voor de inkomstenbelasting uw belastbare winst kunt verlagen. Het gaat om de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Grofweg gezegd een kleine € 13.000. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Je moet aannemelijk kunnen maken dat je tenminste 1.225 uur aan je onderneming hebt besteed. Bij starters vanuit arbeidsongeschiktheid is dat 800 uur.
Als u vanwege ziekte niet kunt werken, dan mag u die tijd niet meerekenen voor het urencriterium. Als u daarentegen het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan tellen niet gewerkte uren voor in totaal zestien weken wél mee als gewerkte uren.
Ook moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming(en) besteden. Maar dit geldt weer niet als u in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was (lees als u startersaftrek kan claimen).
Uiteraard maken we gebruik van alle fiscale faciliteiten bij het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting als ondernemer. Wilt u daarbij geholpen worden, neem dan contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Aangifte inkomstenbelastingen mogelijk vanaf maart

Vanaf 1 maart is de aangiftesoftware op de persoonlijke site van de belastingdienst beschikbaar. Hiermee is de uiterste datum om de aangifte te kunnen indienen 30 april. Wil je dat we voor u de aangifte inkomstenbelastingen (als ondernemer) verzorgen, neem dan contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Privé auto en BTW aftrek van brandstof

U rijdt in uw eigen auto

Als uw auto tot het privévermogen wordt gerekend (m.a.w. het is geen auto van de zaak) mag u € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt, mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen btw aftrekken bij de aankoop. U mag wel als eenmanszaak (ZZP’er), vennoot of maat de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten (w.o. de brandstof) aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Wel moet rekening worden gehouden met privégebruik.

Als u een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, dan mag u het % van de zakelijk gereden kilometers terugvorderen.

Als u geen sluitende kilometerregistratie bijhoudt, dan mag u alle btw op brandstof- en onderhoudskosten aftrekken, maar dient in de laatste BTW aangifte van het jaar een correctie te worden gemaakt voor het privé gebruik. Dit is 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief BTW en BPM. Dit geldt alleen voor een natuurlijk persoon/ondernemer en niet voor een directeur-grootaandeelhouder.

Het is van belang dat de kosten van brandstof op naam staan van de onderneming. Geen contante betaling. Dus betaal met een tankpas of een zakelijke betaalpas! Voor meer advies kunt u contact met ons opnemen (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

FLEX BV

Sinds 1 oktober 2012 is er de mogelijkheid om voor (startende) ondernemers om een flex-B.V. op te richten. Met deze nieuwe rechtsvorm is het eenvoudiger en aantrekkelijker geworden om een B.V. op te richten. Het oprichten van een B.V. had al voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een V.O.F. of eenmanszaak, zoals onder meer ten aanzien van de vennootschapsbelasting en met betrekking tot de eenvoudige bedrijfsoverdracht. Ten opzichte van de reguliere B.V. geeft de flex-B.V. meer vrijheid bij de inrichting daarvan en derhalve meer voordelen voor u als ondernemer.
Voor het oprichten van een flex-B.V. is het niet meer nodig om een minimum (start)kapitaal te hebben van € 18.000,-, dit kan nu ook € 1,- zijn. Hierdoor is de drempel voor veel (startende) ondernemers een stuk lager komen te liggen om voor een flex-B.V. als rechtsvorm te kiezen. Gebruikelijk is om € 100 oprichtingskapitaal te storten.

We kunnen u begeleiden in het opstarten van een Flex BV. U hoeft daarvoor niet langs de notaris, wij kunnen voor u een BV oprichten.  U kunt na 1 dag al bedrijfsactiviteiten uitvoeren met uw nieuwe BV (i.o.). Voor meer advies kunt u contact met ons opnemen (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gebruikelijk loon DGA

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder van een BV (gebruikelijk DGA loon) moet in een jaar ten minste voldoen aan:
• 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’, of
• het hoogste loon van de overige werknemers die in dienst zijn van de vennootschap, of van lichamen waaruit de werkgever – de BV – een voordeel onder de deelnemingsvrijstelling kan genieten, of
• de wettelijke ondergrens van € 46 000 (bedrag voor 2020).

Met deze aanpak wordt ook een wijziging doorgevoerd in de verdeling van de bewijslast. Onder de huidige regeling moet de DGA een loon van minder dan € 46.000 aannemelijk maken, de inspecteur moet aannemelijk maken dat een hoger loon reëel is. Onder de nieuwe regeling moet de DGA in voorkomende gevallen ook de zakelijkheid van een loon van meer dan € 46.000 aantonen.

In de volgende situaties mag het loon op een lager bedrag worden vastgesteld:
• U kunt aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000 en lager is dan het loon van de meestverdienende 'werknemer' van de onderneming of van een 'verbonden lichaam'. U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
• U kunt aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende 'werknemer' van de onderneming of van een verbonden lichaam. Het loon is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 46.000.
• Er sprake is van een deeltijdfunctie. In dat geval met het gebruikelijk loon naar rato worden bepaald.
• De werkzaamheden zich beperken tot uitsluitend vermogensbeheer, bijvoorbeeld bij een stamrecht of pensioen BV. Dit is zeker aantoonbaar als het vermogensbeheer in handen is gegeven van een professionele vermogensbeheerder.

Let op: de Belastingdienst kan in deze situaties eventueel tegenbewijs leveren als zij een hoger loon aannemelijk acht. Wil je een nadere uitleg, neem vrijblijvend contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook is het mogelijk om aan de belastingdienst te verzoeken om akkoord te gaan met een lager DGA loon. Dit is mogelijk indien u naast uw DGA loon andere inkomsten geniet, of in het geval uw onderneming niet voldoende financiële middelen heeft om het gebruikelijk DGA loon uit te betalen. We kunnen dit verzoek voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Werkkostenregeling in 2020 tijdelijk verruimd

In 2020 kan de DGA nog meer dan in voorgaande jaren voordeel behalen door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR). De WKR is bedoeld om onbelast vergoedingen te kunnen verstrekken zonder dat daarover loonbelastingen verschuldigd zijn. Dit wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. De vrije ruimte bedraagt normaal gesproken 1,7 % van de (fiscale) loonsom, maar is als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk verhoogd naar 3%. Hiermee wordt gestimuleerd om tijdelijk wat extra's te kunnen doen voor het personeel (en uiteraard de DGA). Deze onbelaste vergoeding kan alleen uit deze vrije ruimte worden toegekend als deze als gebruikelijk worden aangemerkt. Eis daarbij is dat per individu de hoogte van deze vergoeding niet meer mag bedragen dan € 2.400.

Alle belastingwijzigingen 2021 in het kort

Inkomstenbelasting

Aanpassing box 1

In de inkomstenbelasting wordt het (gecombineerd) basistarief verlaagd naar 37,10 %. Het toptarief blijft 49,5 % voor inkomen boven € 68.507. Het basistarief wordt in stapjes verder verlaagd tot 37,03 % in 2024. Het toptarief blijft gelijk.

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting wordt verhoogd naar maximaal € 4.205. De verhoging met ingang van 2022 wordt hiermee vervroegd toegepast in 2021 vanwege een versnelde verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Verlaging IACK

Het maximale bedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd tot € 2.815. Met ingang van 2022 stijgt het maximale bedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting met € 77.

Aanpassing box 2

Het box 2-tarief gaat omhoog van 26,25 % naar 26,9%. Dit tarief is van toepassing bij dividenduitkeringen uit een BV.

Aanpassing box 3

Sparen wordt aantrekkelijker

Het kabinet biedt ook lastenverlichting. Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. 

Geen belasting in box 3, maar nog wel aangifte

Mensen met een vermogen van meer dan € 31.340 moeten straks nog steeds box 3 aangeven in de aangifte inkomstenbelasting, ook als zij geen belasting meer hoeven te betalen vanwege het verhoogde heffingsvrije vermogen. De Belastingdienst geeft deze informatie namelijk door aan andere overheidsinstanties.

Voor latere jaren wordt onderzocht wat de praktische mogelijkheden zijn voor een heffing op basis van werkelijk rendement. Daarin wordt ook de rol van banken meegenomen bij het vaststellen van werkelijk rendement. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om een tegenbewijsregeling in te voeren voor mensen die vooral of uitsluitend spaargeld in box 3 hebben. Uitkomsten van beide onderzoeken worden in het voorjaar van 2021 bekendgemaakt, zodat ze gebruikt kunnen worden tijdens de kabinetsformatie.

Toeslagen

(Geen) doorwerking naar vermogens- en inkomensafhankelijke regelingen

Voor toepassing van de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg, is bepaald dat nog steeds het huidige (geïndexeerde) drempelvermogen blijft gelden (voor 2021: € 31.340). De aanpassing in box 3 werkt in zoverre dus niet door naar de vermogenstoets in deze regelingen. De aanpassing werkt wel door voor inkomensafhankelijke regelingen via het verzamelinkomen, dat daardoor lager uitvalt. Dat is doorgaans gunstig omdat een lager verzamelinkomen eerder recht geeft op onder andere toeslagen en het kindgebonden budget.

Verdere verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd tot € 6.670 in 2021. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan (arbeidskorting en wijziging inkomstenbelasting). Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker af, bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. Dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028. Hiermee worden de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderd. De versnelde afbouw gaat in ongelijke stappen omlaag naar € 3.240 in 2036.  

Percentage aftrekposten verlaagd

Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2021 aftrekbaar tegen maximaal 43 %. Het gaat onder meer om hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Vennootschapsbelastingen

Er zal in 2021 een voordeel zijn voor BV’s omdat het lage Vpb-tarief van 16,5% (2020) naar 15% gaat. De grens voor het lage Vpb-tarief gaat van € 200.000 (2020) naar € 245.000 (2021). In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief ook in 2021 op 25% blijft. 

Bovenmatige schulden DGA bij eigen BV vanaf € 0,5 mln en hoger

Vanaf 2023 moeten aanmerkelijk belang-houders 26,9 % inkomstenbelasting betalen over bovenmatige schulden (meer dan € 500.000) die zij hebben aan eigen bv(‘s). Datzelfde geldt voor schulden van hun bloed- en aanverwanten. Alleen eigenwoningleningen worden onder voorwaarden uitgezonderd.

Verduidelijking berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA wordt voor twee situaties in de wetgeving verder uitgewerkt. Ten eerste betreft het de situatie waarin een ondernemer deelneemt in een samenwerkingsverband zoals een maatschap of een VOF. In dat geval wordt eerst een bedrag aan KIA bepaald aan de hand van alle investeringen van de deelnemers in het samenwerkingsverband plus de buitenvennootschappelijke investeringen van de betreffende belastingplichtige. Vervolgens wordt naar evenredigheid bepaald welk deel van de bepaalde KIA aan de belastingplichtige toekomt op basis van diens bijdrage aan de investeringen. Daarnaast wordt geregeld dat een ondernemer die meerdere afzonderlijke ondernemingen naast elkaar drijft voor iedere onderneming apart recht heeft op de KIA.

Contante giften niet langer aftrekbaar

Contante giften komen niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek. Dit is vanwege fraudegevoeligheid bij aftrek van contante giften en de goede alternatieven voor contante giften, zoals het overmaken van een gift, waarbij de gift aannemelijk te maken is met een bankafschrift.

Overdrachtsbelastingen

Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen huizenkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer betalen: van 6% naar 8%.

Kabinet stimuleert ondernemers om ook in Coronatijden te blijven investeren

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om ondanks de Coronamaatregelen te blijven investeren. Het kabinet heeft daarvoor recent besloten om de regeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK) per 1 januari 2021 mogelijk te maken.

Met deze investeringskorting kunnen zowel eenmanszaken (IB-ondernemers) als BV’s (Vpb-ondernemers) onder bepaalde voorwaarden een deel van hun investeringen verrekenen met hun loonheffing.

Voorwaarde is dat je loonheffingen moet afdragen; dit is alleen het geval als je medewerkers (of bij een BV jezelf als DGA) verloont. In dat geval geldt dat je 3,9% van de investeringen in mindering kan brengen op de loonheffing.

Door de investeringskorting te koppelen aan de afdracht van loonheffing, kunnen ook ondernemingen die nu verlies lijden al profijt van deze regeling hebben. Deze crisismaatregel duurt tot en met 31 december 2022. Daarna zal het kabinet met een andere maatregel komen om de werkgeverslasten te verlagen.